fbpx

Календар на имунизација

                        

Возраст на лица што подлежат на задолжителна

имунизација

 

Болест против која се врши имунизација

Вакцинација

Ревакцинација

до 24 ч од раѓање,

1 и 6 месеци

Хепатитис  Б ( 3 дози ) 

вакцинирање

до 12 месеци

Туберкулоза (без тестирање) (1 доза)

вакцинирање

2, 3 и 5 месеци

Инфекции со хемофилус инфлуенца тип Б (Hib) (3 дози)

Дифтерија, тетанус, голема кашлица (3 дози)

вакцинирање

 

вакцинирање

2, 3 и пол и 5 месеци

Детска парализа  (3 дози тритипна орална вакцина)

вакцинирање

12 месеци

Мали сипаници, рубеола, заразни заушки           (1 доза)

вакцинирање

18 месеци

Инфекции со хемофилус инфлуенца тип Б (Hib) (1 доза)

Дифтерија, тетанус, голема кашлица (1 доза)

Детска парализа (1 доза)

I ревакцинирање

 

I ревакцинирање

I ревакцинирање

4 години

Дифтерија, тетанус, голема кашлица (1 доза)

II ревакцинирање

6 години 

(I одделение)

Мали сипаници, рубеола, заразни заушки           (1 доза)

I ревакцинирање

7 години 

(II одделение)

Туберкулоза (со тестирање) (1 доза)

Детска парализа (1 доза)

Дифтерија, тетанус (1 доза)

I ревакцинирање

II ревакцинирање

III ревакцинирање

12 години, 2 и 6 месеци по првата доза

(VI одделение)

Инфекции со хуман папилома вирус (HPV)     (само девојчиња) (3 дози)

вакцинирање

14 години

(завршна година на основното училиште)

Рубеола (само девојчиња) (1 доза)

Детска парализа (1 доза)

Дифтерија, тетанус (1 доза)

II ревакцинирање

IIIревакцинирање

IV ревакцинирање

18 години

   (завршна година на               средното образование)

Тетанус (1 доза)

V ревакцинирање